15 lipca Walne Zgromadzenie Członków Klubu

0
102

Zarząd Klubu Sportowego „Kutno” zwołuje na dzień 15 lipca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu. Zebranie odbędzie się w Kutnie przy ul. Kościuszki 26 o godzinie 18.00.

Proponowany porządek obrad zebrania:

1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
2. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) jawności głosowania członków,
b) sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
c) zatwierdzenie sprawozdania zarządu klubu,
d) udzielenia absolutorium dla zarządu klubu,
e) wyboru przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie w sprawach z zarządem klubu.
4. Dyskusja.
5.Zamknięcie obrad.

PODZIEL SIĘ