Statut klubu

STATUT

KLUBU SPORTOWEGO „KUTNO”
(tekst jednolity według stanu na dzień 19 październik 2022 roku)

Rozdział I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY.

§ 1

Klub działa w formie stowarzyszenia.

§ 2

Klub nosi nazwę: Klub Sportowy „Kutno”. Klub może używać nazwy skróconej KS „Kutno”.

§ 3

Terenem działania Klubu Sportowego „Kutno” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i terytorium krajów zrzeszonych w FIFA i FIBA, a siedzibą jest miasto Kutno.

§ 4

 1. Klub Sportowy ,,Kutno” zwany w dalszej części statutu „Klubem” posiada osobowość prawną.
 2. Klub działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach
  ( Dz. U. z 2001 roku t.j.u. nr 79 poz. 855 z póź . zm.), ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej ( Dz. U. z 2007 roku t.j.u. nr 226 poz. 167 z póź . zm. . ), ustawy z dnia 24 czerwca 2010 roku o sporcie ( Dz. U. nr 125 poz. 857 z póź. zm.), a także zgodnie z niniejszym statutem.

§ 5

 1. Klub jest członkiem: Łódzkiego Związku Piłki Nożnej i Łódzkiego Związku Koszykówki.
 2. Klub może przystępować do innych związków sportowych.
 3. Klub współdziała z innymi organizacjami, sponsorami oraz osobami związanymi ze środowiskami sportowymi.

§ 6

 1. Klub używa wyróżnika słowno-graficznego (logo), którego wzór określony został ·w załączniku do statutu.
 2. Barwami klubu są kolory żółty i niebieski.

Rozdział II
CELE I ZADANIA

§ 7

Celem działania klubu jest:

 1. Rozwój i popularyzacja sportu na terenie działania;
 2. Tworzenie warunków organizacyjnych, ekonomicznych i merytorycznych do uprawiania sportu kwalifikowanego w dyscyplinie: piłki nożnej i koszykówki, podejmowanego dobrowolnie w drodze rywalizacji dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych;
 3. Planowanie i organizowanie życia sportowego mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.

§ 7 (1)

W zakresie określonym w § 7 Klub prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego ( PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem oraz PKD 85.51. Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych).

§ 8

Cele wymienione w § 7 klub realizuje przez:

 1. Pracę wychowawczą i popularyzatorską wśród młodzieży,
 2. Szkolenia na treningach, obozach, kursach i konferencjach,
 3. Udział w rozgrywkach sportowych,
 4. Organizację zawodów sportowych,
 5. Organizowanie ruchu sponsorskiego,
 6. Kierowanie wniosków oraz opinii do organów samorządowych i rządowych w sprawach dotyczących działalności klubu,
 7. Delegowanie przedstawicieli do prac w związkach sportowych oraz organach samorządowych.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która ponadto spełni następujące warunki:
  1.1. Złoży pisemną deklarację przystąpienia do klubu, wraz z 2 aktualnym zdjęciami (zdjęcie według wzoru wymaganego dla wniosku o wydanie dowodu osobistego).
  1.2. Opłaci w dniu złożenia deklaracji: wpisowe w wysokości 20,00 zł oraz roczną składkę członkowską w wysokości 80,00 zł (łącznie kwotę w wysokości 100,00 zł).
 2. Po spełnieniu powyższych warunków, Zarząd Klubu ma 14 dni na rozpatrzenie kandydatury członkowskiej i ustosunkowanie się do niej w formie pisemnej.
 3. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków danej kandydatury przez zarząd klubu, członek ma 7 dni na pisemne odwołanie się od takowej decyzji do Komisji Rewizyjnej;
  3.1. Po złożeniu pisemnego odwołania kandydata na członka zwyczajnego, Komisja Rewizyjna ma 14 dni rozpatrzenie kandydatury. Czas liczy się od dnia złożenia odwołania w sekretariacie klubu.
  3.2. Jeżeli odwołania zostanie ponownie rozpatrzone negatywnie, kandydat na członka klubu przez najbliższe 6 miesięcy nie może ponownie ubiegać się o członkostwo w klubie.
  3.3. Okres 6 miesięcy to – 180 dni liczone od następnego dniem, w którym Komisja Rewizyjna klubu po raz drugi pisemnie odrzuciła deklarację nowego członka.
  3.4. W przypadku ponownego odrzucenia kandydatury na członka zwyczajnego, klub ma 7 dni za zwrócenie środków finansowych, które kandydat poniósł w związku z opłatą wpisowego oraz składki członkowskiej.
 4. (skreślony)
 5. Członek zwyczajny wykonuje swoje prawa i obowiązki wobec klubu osobiście lub poprzez pełnomocnika.
 6. W przypadku wykonywania obowiązków przez pełnomocnika, pełnomocnictwo powinno zawierać formę notarialnego poświadczenia podpisu.

§ 11

Członek zwyczajny klubu, który posiada już pełne prawa ma następujące przywileje:

 1. Uczestniczenia w walnym zebraniu z biernym i czynnym prawem wyborczym do organów klubu,
 2. Zgłaszania wniosków i projektów uchwał wobec organów klubu,
 3. Uczestniczenia bezpłatnie w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez klub

§ 12

Członek zwyczajny klubu jest zobowiązany do:

 1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu dyscyplin uprawianych
  w klubie,
 2. Uczestniczenia w walnym zebraniu,
 3. Realizacji statutowych zadań i uchwał oraz decyzji statutowych organów klubu,
 4. Opłacania składek członkowskich w wysokości 80,00zł rocznie.
 5. Kolejne składki członkowskie poza wymienionymi w § 10 pkt 1 będą płatne w terminach kwartalnych na koniec każdego kwartału.

§ 13

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która akceptuje cele i zadania klubu, złożyła pisemną deklarację przystąpienie do klubu, została przyjęta w poczet członków na podstawie uchwały Zarządu Klubu i udziela klubowi stałej lub doraźnej pomocy finansowej.
 2. Członek wspierający będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki wobec klubu osobiście lub poprzez pełnomocnika, a będący osobą prawną jest reprezentowany przez uprawniony organ lub inną wyznaczoną osobę.

§ 14

Na wniosek Zarządu Klubu, Walne Zebranie Członków może nadać osobom fizycznym za szczególne zasługi dla organizacji i upowszechniania sportu tytuł Honorowego Członka Klubu.

§ 15

Członkowie wspierający i honorowi klubu mają prawo:

 1. Uczestniczenia w walnym zebraniu z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego do organów klubu,
 2. Wyrażania opinii i składania wniosków dotyczących działalności klubu,
 3. Uczestniczenia w realizacji celów i zadań klubu.

§ 16

 1. Członkostwo w klubie wygasa na skutek śmierci członka osoby fizycznej i likwidację członka osoby prawnej.
 2. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza uchwałą zarząd klubu.

§ 17

Zarząd klubu określa wzór deklaracji przystąpienia do klubu członka zwyczajnego i wspierającego.

§ 18

 1. Wykreślenie członkostwa z klubu następuje na skutek:
  1.1. Pisemnego wystąpienia członka z zachowaniem 1-miesięcznego okresu· wypowiedzenia na koniec miesiąca.
  1.2. Niepłacenia składki rocznej w okresie 90 dni, od dnia, w którym zapłata składki stała się wymagalna.
 2. Wykluczenie członkostwa z klubu może nastąpić na skutek naruszenia w sposób rażący postanowień statutu lub uchwał organów klubu.
 3. Wykreślenie lub wykluczenie członkostwa następuje na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Klubu. Informację o podjęciu uchwały doręcza się osobie zainteresowanej wraz z pouczeniem o prawie odwołania się w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Komisji Rewizyjnej za pośrednictwem Zarządu Klubu.
 4. Wykreślenie lub wykluczenie następuje z dniem uprawomocnienia się uchwały Zarządu Klubu, a w przypadku odwołania się członka od uchwały Komisji Rewizyjnej z dniem podjęcia uchwały przez ten organ.

Rozdział IV
ORGANY KLUBU

§ 19

 1. Organami klubu są:
  1.1. Walne Zebranie Członków klubu,
  1.2. Komisja Rewizyjna,
  1.3. Zarząd Klubu.
 1. Kadencja organów trwa 4 lata.
 2. Kadencja pierwszego zarządu oraz komisji rewizyjnej trwa do czasu odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu za 2014 rok.
 3. Wybór oraz odwołanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywa się przy nieograniczonej liczbie kandydatów spośród członków klubu, w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zebranie Członków Klubu postanowi inaczej.
 4. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów i przejęcie spraw od dotychczasowych organów następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wyboru. Do tego czasu działają organy wybrane w poprzedniej kadencji.

§ 20

 1. Mandat członka organu wygasa w przypadku śmierci, złożenia rezygnacji albo odwołania ze składu organu.
 2. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka danego organu lub zmniejszenia składu organu przed upływem kadencji z innego powodu, organom tym przysługuje prawo kooptacji członka, do czasu odbycia najbliższego Walnego Zebrania Członków. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu.

§ 21

O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały wszystkich organów klubu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności, co najmniej połowy członków organu, z zastrzeżeniem § 26 pkt 3, § 28 , § 30 pkt 1 i § 35 pkt 1.

Walne ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU

§ 22

Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem klubu, uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących działalności klubu.

§ 23

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 24

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd najpóźniej do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

§ 25

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie · w uzasadnionych przypadkach.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu na podstawie:
  2.1. Uchwały Zarządu Klubu,
  2.2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej oraz na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków klubu według stanu członków na dzień złożenia wniosku nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może uzupełnić porządek obrad o sprawy zgłoszone przez członków nie później, niż do chwili uchwalenia porządku obrad przez Walne Zebranie Członków.
  4.1. Porządek obrad może zostać uzupełniony o ile zostaną spełnione następujące warunki:
  4.1.1. Na Walnym Zebraniu Członków powinni być obecni wszyscy członkowie klubu mający
  prawo do głosowania.

§ 26

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Klubu powiadamia członków klubu w sposób zwyczajowo przyjęty (listem poleconym, za zgodą członka: korespondencją e-mailową, poprzez ogłoszenie w portalu internetowym dostępnym dla członków, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej klubu), z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku zamierzonej zmiany statutu należy wskazać istotne elementy proponowanych zmian.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad. Porządek obrad może zostać uzupełniony o sprawy zgłoszone przez członków nie później niż do chwili uchwalenia porządku obrad przez Walne Zebranie Członków.
 3. Walne Zebranie Członków jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim członków, a uchwały są podejmowania zwykłą większością głosów, chyba, że niniejszy statut stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów, w głosowaniach jawnych rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
 4. Obrady Walnego Zebrania Członków otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes, który zarządza wybór przewodniczącego obrad spośród członków klubu.
 5. Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza sekretarz obrad powołany przez przewodniczącego.
 6. Walne Zebranie Członków może dokonać wyboru komisji składającej się z trzech członków celem przygotowania wniosków, projektów uchwał oraz przeprowadzenia wyborów do organów. Członek komisji do spraw wyborów nie może kandydować na członka organów.
 7. Przewodniczący obrad udziela głosu w kolejności zgłoszeń, a poza kolejnością
  w sprawach formalnych oraz członkom organów klubu w razie potrzeby udzielenia wyjaśnień. Przewodniczący jest uprawniony do ustalenia długości wystąpień oraz odebrania głosu, gdy mówca odbiega od dyskutowanego tematu lub przekracza ustalony czas dla przemówień.
 8. Po zamknięciu dyskusji nad sprawami ujętymi w poszczególnych punktach porządku obrad przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie projekty uchwał.
 9. Członkowie klubu mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.
 10. Członek Zarządu Klubu nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy podjęciu uchwał dotyczących udzielenia absolutorium dla zarządu.
 11. Protokół z obrad podpisuje przewodniczący oraz sekretarz obrad.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Wybór i odwoływanie członków organów klubu,
 2. Uchwalanie kierunków działania klubu oraz ocena ich realizacji,
 3. Zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok,
 4. Ustalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich,
 5. Udzielanie absolutorium Zarządowi Klubu za każdy rok działalności,
 6. Uchwalenie i zmiana statutu klubu,
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 8. Nadawanie godności honorowego członka klubu,
 9. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu klubu oraz wyznaczanie likwidatora klubu,
 10. Podejmowanie decyzji w sprawie przeznaczenia majątku klubu w razie jego likwidacji,
 11. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających z postanowień statutu lub
  w sprawach przedstawionych przez organy klubu.

§ 28

Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę w sprawie zmiany statutu i rozwiązania klubu bezwzględną większością głosów.

Zarząd Klubu

§ 29

Zarząd Klubu kieruje działalnością klubu i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 30

 1. Zarząd klubu składa się z 4 do 8 członków, w tym Prezesa Klubu oraz jednego do trzech Wiceprezesów. Prezesa oraz zarząd klubu wybiera Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów.
 2. Kandydatek na Prezesa klubu lub członka zarządu może być członek zwyczajny.
 3. W posiedzeniach zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
  3.1. Przedstawiciel Prezydenta Miasta Kutno.
  3.2. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej.
 1. Zarząd działa na podstawie niniejszego statutu oraz uchwalonego przez siebie regulaminu funkcjonowania.
 2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

§ 31

Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Klubu na wniosek Prezesa wybiera ze swojego grona Wiceprezesów Klubu oraz przydziela funkcje poszczególnym członkom Zarządu.

§ 32

Do zakresu kompetencji zarządu klubu należy:

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. Realizacja celów i zadań statutowych klubu,
 3. Określanie projektów rocznych programów działalności,
 4. Sporządzanie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków,
 5. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 6. Zwoływanie i proponowanie porządku obrad Walnych Zebrań Członków,
 7. Podejmowanie uchwał o nabyciu, zbyciu i obciążeniu nieruchomości, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wartość nieruchomości lub kwota obciążenia przekracza 50.000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy) zgodę na dokonanie czynności wyraża Walne Zebranie Członków,
 8. Przyjmowanie darowizn i spadków,
 9. Zarządzanie majątkiem klubu,
 10. Reprezentowanie klubu na zewnątrz,
 11. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej klubu,
 12. Zgłaszanie drużyn do rozgrywek,
 13. Określenia sportowych zadań dla drużyn,
 14. Dokonywanie ocen sportowych i organizacyjnych osiągnięć drużyn, zawodników, trenerów i pracowników klubu,
 15. Określanie zasad organizowania zawodów,
 16. Określanie warunków zatrudniania trenerów i innych pracowników,
 17. Ustalanie warunków transferów zawodników klubu,
 18. Przyznawanie nagród rzeczowych lub finansowych dla zawodników, trenerów, działaczy i innych pracowników klubu,
 19. Delegowanie przedstawicieli do związków sportowych,
 20. Określenie zasad używania symboli i znaków klubowych,
 21. Zawieranie umów o sponsoring oraz innych umów w zakresie działalności klubu,
 22. Wykonywanie czynności niezastrzeżonych do kompetencji innych organów klubu.

§ 33

 1. Pracami Zarządu Klubu kieruje Prezes Klubu, a podczas jego nieobecności wyznaczony Wiceprezes klubu.
 2. Ustalenie liczby członków Zarządu na daną kadencję następuje na Walnym Zebraniu Członków, na którym dokonywane są wybory członków Zarządu.

§ 34

Do obowiązków Prezesa Klubu należy w szczególności:

 1. Reprezentowanie klubu na zewnątrz,
 2. Organizowanie pracy zarządu i sekretariatu klubu,
 3. Nadzór nad wykonaniem uchwał zarządu,
 4. Utrzymywanie kontaktów z władzami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi i związkami sportowymi,
 5. Nadzór nad rachunkowością klubu,
 6. Wykonywanie obowiązków pracodawcy do zatrudnionych w klubie pracowników.

Komisja Rewizyjna

§ 35

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów.
 2. By moc kandydować do Komisji Rewizyjnej, trzeba być członkiem zwyczajnym.
 3. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos przewodniczącego.
 4. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji oraz sekretarza.
 5. Ustalenie liczby członków Komisji Rewizyjnej na daną kadencję następuje na Walnym Zebraniu Członków, na którym dokonywane są wybory członków Komisji Rewizyjnej.

§ 36

Do zadań Komisji należy:

 1. Kontrola przestrzegania przez klub prawa, statutu i regulaminów wewnętrznych,
 2. Wykonywanie nadzoru i kontroli nad działalnością zarządu, w szczególności dokonywanie, co najmniej raz w roku kontroli finansowej,
 3. Badanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym badanie sprawozdania finansowego, zarówno, co do zgodności z księgami, jak i ze stanem faktycznym,
 4. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań i wniosków z zakresu działalności Zarządu Klubu,
 5. Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków opinii w zakresie udzielenia Zarządowi absolutorium.

§ 37

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i przedstawicieli organów klubu składania pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych organach klubu.
 3. Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
 4. Komisja działa na podstawie niniejszego statutu oraz uchwalonego przez siebie regulaminu funkcjonowania.

§ 37(1)

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 38

 1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Działalność gospodarcza obejmuje następujący zakres według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 93.12.Z – działalność klubów sportowych.
 3. Dochody z działalności gospodarczej przeznaczone są w całości na cele statutowe klubu.

ROZDZIAŁ VI

Majątek klubu

§ 39

Na majątek klubu składają się nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz wszelkie prawa majątkowe.

§ 40

Majątek klubu powstaje z:

 1. Wpisowego,
 2. Składek członkowskich,
 3. Środków publicznych,
 4. Darowizn, zapisów i spadków,
 5. Wpływów z działalności statutowej,
 6. Dochodów z działalności gospodarczej,
 7. Dochodów z majątku klubu.

§ 41

Składki członkowskie oraz wpisowe powinny być opłacane na zasadach określonych statutem klubu.

§ 42

Do reprezentacji i składania oświadczeń w imieniu klubu w zakresie zaciągania zobowiązań oraz nabywania praw upoważnieni są łącznie dwóch członkowie Zarządu.

§ 42 (1)

 1. Klub nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków Klubu, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Klub nie może przekazywać swojego majątku na rzecz osób wymienionych w § 42(1), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Klub nie może wykorzystywać majątku na rzecz osób wymienionych w § 42(1) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
 4. Klub nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w §42 (1) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI SKŁADEK I ICH WPŁATY

§ 43

 1. Statut Klubu ustala wysokość wpisowego oraz składki członkowskiej.
 2. Statut Klubu ustala terminy wpłaty wpisowego oraz składek członkowskich.

ROZDZIAŁ VII
Zasady rozwiązania klubu i przeznaczenia jego majątku w razie likwidacji

§ 44

 1. Rozwiązanie klubu następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
 2. Likwidatora klubu wyznacza uchwałą Walne Zebranie Członków.

§ 45

 1. Likwidator zgłosi celem wpisania do rejestru otwarcie likwidacji oraz imię i nazwisko likwidatora.
 2. W stosunkach wewnętrznych likwidator obowiązany jest stosować się do uchwał Walnego Zebrania Członków klubu.

§ 46

Do zadań likwidatora należy: zakończenie interesów bieżących klubu, ściągnięcie należności, wypełnienie zobowiązań i spieniężenie majątku klubu.

§ 47

Majątek Klubu pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli będzie przeznaczony na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków Klubu.

§ 48

 1. Po ukończeniu likwidacji i po zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków klubu ostatecznych rachunków, likwidator zgłosi wniosek o wykreślenie klubu z Krajowego Rejestru Sądowego.
 1. Księgi i dokumenty rozwiązanego klubu będą oddane na przechowanie osobie wskazanej Uchwałą Walnego Zebrania Członków klubu.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 49

 1. Zmiany statutu odbywają się na takich zasadach jak uchwalenie statutu.
 2. Uchwalenie zmian w statucie oraz rozwiązanie klubu może być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone w porządku jego obrad.

§ 50

Zmiany do statutu wchodzą w życie z dniem ich uchwalenia.