Walne Zgromadzenie

0
472

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Klub Sportowy Kutno

zaprasza

na Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia które odbędzie się

w dniu 29 czerwca 2023 roku o godzinie 17.00 (pierwszy termin) oraz 17.15 (drugi termin)

w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Kościuszki 26 99-300 Kutno.

Porządek Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego.
 3. Stwierdził zdolność do podejmowania uchwał ;
 4. Ustalenie porządku obrad ;
 5. Wybór sekretarza i komisji mandatowej;
 6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z zarządu za rok obrotowy 2022.
 7. Podjęcie uchwały o jawności głosowania
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności zarządu za rok 2022.
 10. Przedstawienie Uchwały o przeznaczeniu zysku (pokryciu straty) za rok 2022 rok.
 11. Udzielenie absolutorium zarządowi Stowarzyszenia za rok 2022.
 12. Wybór Członków Zarządu, Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa oraz Członków Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.
 13. Dyskusja i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

W imieniu
Zarządu Stowarzyszenia
Prezes Zarządu
Zbigniew Tomczak

PODZIEL SIĘ