29 czerwca Walne Zgromadzenie Członków Klubu

0
980

Zarząd Klubu Sportowego „Kutno” zwołuje na dzień 29 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu. Zebranie odbędzie się w Kutnie przy ul. Kościuszki 26 o godzinie 18.00.

Proponowany porządek obrad zebrania:

1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza obrad;
2. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał;
3. Przedstawienie sprawozdania zarządu klubu oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zmiany statutu klubu
b) zatwierdzenie sprawozdania zarządu klubu oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
c) udzielenie absolutorium dla zarządu klubu za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
d) ustalenie sposobu głosowania przy wyborach ( tajnie lub jawnie ),
e) powołanie Prezesa Zarządu klubu,
f) powołanie członków zarządu klubu .

4. Dyskusja.
5.Zamknięcie obrad.

Treść proponowanych zmian statutu:

  1. skreśla się § 10 pkt 4 o brzmieniu : „Członek zwyczajny nabywa prawo do zajmowania stanowiska w zarządzie oraz komisji rewizyjnej po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym zarząd klubu lub komisja rewizyjna zatwierdzi kandydaturę na nowego członka.”
  2. § 24 o dotychczasowym brzmieniu „Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd najpóźniej do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy” zastępuje się nowym brzmieniem o treści : „Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd najpóźniej do 30 czerwca za poprzedni rok kalendarzowy”
  3. § 30 pkt 2 o dotychczasowym brzmieniu : „By móc kandydować na Prezesa klubu oraz członka Zarządu klubu, trzeba być członkiem zwyczajnym, z zastrzeżeniem § 10 pkt 4.” Zastępuje się nowym brzmieniem : „By móc kandydować na Prezesa klubu oraz członka Zarządu klubu, trzeba być członkiem zwyczajnym.”
  4. § 42 o dotychczasowym brzmieniu : „Do reprezentacji i składania oświadczeń w imieniu klubu w zakresie zaciągania zobowiązań oraz nabywania praw upoważnieni są łącznie dwóch członkowie Zarządu, w tym Prezes klubu wraz z drugim członkiem zarządu.” otrzymuje brzmienie : „Do reprezentacji i składania oświadczeń w imieniu klubu w zakresie zaciągania zobowiązań oraz nabywania praw upoważnieni są łącznie dwóch członkowie Zarządu.”.
PODZIEL SIĘ